Introductie GPO

Het GPO   Gelijkheid Past  Oosterhout houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

BTBU; Bereikbaarheid - Toegankelijkheid - Bruikbaarheid - Uitgankelijkheid. Doel is om binnen de gemeente Oosterhout er zorg voor te dragen dat alles aan de normen voldoet, zodat iedereen overal kan komen en mee doen.

Palliatievezorg; Doel is deel te nemen aan gesprekken om er naar te streven dat mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naaste nog een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven hebben.


WMO
; Het gehandicaptenplatform heeft zitting in het WMO platform Oosterhout en neemt daarin actief deel aan alle vergaderingen. Binnen het WMO-platform maakt de vertegenwoordiger deel uit van verschillende werkgroepen.

Voorlichting
; Het geven van voorlichting aan derden betreffende alle aspecten van het leven met een beperking, ook geeft zij voorlichting aan mensen met een chronische ziekte of beperking wat betreft de mogelijkheden voor het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

PR
; Doel is de stichting  GPO Gelijkheid Past  Oosterhout dusdanig te promoten dat er binnen de gemeenschap van Oosterhout een groot draagvlak is voor haar activiteiten.

Stage opdrachten
;  Het doel is twee ledig, op de eerste plaats stagiaires onderzoek te laten doen naar vooraf bepaalde doelen, en op de tweede plaats om jongeren bekend te maken met het leven met een beperking.

 Het GPO stimuleert en bevordert;

  •   Integratie en emancipatie van mensen met een functiebeperking.
  •   Treedt op als gesprekspartner van de gemeente en bedrijven om de samenleving zo goed mogelijk    geschikt te maken voor mensen met een functie beperking.
  • Inventariseert knelpunten en geeft gevraagd en ongevraagd advies over welke maatregelen nodig  zijn voor een beter leven voor mensen met een functiebeperking.

 

**************************************************************************************************************************

Kantoor bezetting en vaste vergaderdata

 

Bestuursvergaderingen

  Laatste vrijdag oneven maanden
Algemene vergadering   Laatste vrijdag even maanden
Kantoorbezetting Ons kantoor is niet altijd bemand. U kunt het beste een afspraak maken als u één van onze medewerkers  wilt spreken.

 

*************************************************************************************************************************

 Onze vrijwilligers.

Voorzitter

Dick Spiekman

Secretaris

Ton Schellekens

Penningmeester Ron Duval
Beleidsondersteuning/Coordinator BTBU Dick Spiekman
BTBU Peter Waas
BTBU

Ad Korteweg

BTBU Ton Schellekens
BTBU
Zorg Vakant
Adviseur slechtziende
Ad Huyben

 Werkgroep BTBU.

 Dit staat voor Bereikaarbeid - Toegankelijkheid - Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid.
 

Binnen de gemeente Oosterhout zorgt de werkgroep ervoor dat alles aan de toegankelijkheidsnormen voldoet, zodat iedereen met een functiebeperking overal in de stad en haar kerkdorpen kan komen en mee kan doen.

Toegangkelijkheid betreft niet alleen vervoer, straten en pleinen, maar ook gebouwen, verenigingen en organisaties.

Bereikbaarheid;       hoe kan ik er komen?

Toegankelijkheid;  kan ik er binnen en alle functies bereiken?

Bruikbaarheid;         kan ik aan alles mee doen?

Uitgankelijkheid;   kan ik ook gebruik maken van de nooduitgangen

 

De GPO doelgroep betreft  uiteraart alle mensen met een functie beperking, jong en oud, die wel of niet gebruik maken van hulpmiddelen.